Welcome to My Website TKJ

selamat datang pengunjung blog saya semoga anda senang sudah berkunjung di blog saya.........!!!!!!!!!!

TataRUciNGaN

Diposting oleh WeLcoMe To bLoG XtM_BN Kamis, 15 April 2010 0 komentar

Dicutat tina “Tatarucingan, Euy!” beunang Hadi AKS

Cing pek teguh ieu tatarucingan di handap!

1. Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara.
2. Hayam naon anu sukuna sarebu?
3. Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon?
4. Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan?
5. Sato naon anu teu bisaeun mundur?
6. Bangku naon anu bisa didahar?
7. Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar, sakali nyebut!
8. Batu naon anu teu aya di cai?
9. Oray naon anu teu bisaeun ngaleor?
10. Jalma naon anu sukuna tilu panonna opat?
11. Di luar koneng, di jero bodas, nu apaleun monyet.
12. Hayam naon anu sukuna hiji?
13. Bapana udud, indungna nyeuseuh, anakna ceurik.
14. Gajah tumpak beca, gede naonna?
15. Baso dibalikkeun jadi naon?
16. Awakna leutik pisan, sirahna gede pisan.
17. Nini-nini bongkok kumaha sarena?
18. Piring naon anu bisa dipake nempo bulan?
19. Manuk naon anu jangjangna dina suku, sirahna dina suku?
20. Naon sababna ban mobil tina karet?
21. Sapi naon anu bau?
22. Piring naon anu pangrame-ramena di Indonesia?
23. Naon bedana sarimie jeung nini-nini?
24. Pribumi di luar ari semah di jero.
25. Dicabak beye, ditakol ngabelentrang.
26. Diusapan, didengkakkeun, tuluy diasupkeun.
27. Di luar hujan angina, di WC hujan naon?
28. Hayamna bodas, naonna anu hideung?
29. Buah naon anu dipikaresep ku lalaki?
30. Jam naon anu bisa nembang?
31. Monyet naek kana tangkal kai, tinggal naonna?
32. Pare naon anu teu ngeunah?
33. Jalma meuli kasur keur naon?
34. Sato naon anu sukuna dina sirah awakna dina sirah?
35. Kapas 2 kg, batu 1 kg, lamun ditinggangkeun kana suku nyeri mana?
36. Ku naon tukang baso nakolan mangkok?
37. Soeh teu bisa dikaput, kotor teu bisa diseuseuh.
38. Budak dugul asup kana embel.
39. Petina hiji, mayitna loba.
40. Kaca naon anu nyeri?
41. Naon sababna kareta api manjuna ngarayap?
42. Kaca naon anu seungit?
43. Kaca naon anu pangbeuratna?
44. Hayam naon anu keur jengke?
45. Ari sakintal bisa jadi sapuluh kilo?
46. Aya balon sapuluh, bitu hiji, kempes tilu, kari sabaraha deui?
47. Dicekek beuheungna dieleketek beuteungna.
48. Naon sababna ban sapedah anu tukang sok babari dugul?
49. Naon sababna lamun anjing keur lumpat sok ngalieuk bae ka tukang?
50. Kaca naon anu sok disada?
51. Cing pangmacakeun: Pa Ha 2 3 4 din
52. Sapi naon anu bisa ngarayap dina tembok?
53. Hayam naon anu isuk-isuk tara kongkorongok?
54. Supirna opatan ari panumpangna saurang.
55. Buah naon anu tara diala?
56. Piramida di jerona aya harta karun.
57. Gajah keur ulang taun. Sakumna sasatoan geus daratang, iwal ti titinggi, naon sababna?
58. Leutik, bodas, panjang, teuas, lumpatna ngabelesat.
59. Tukang naon lamun digeroan sok lumpat ngajauhan?
60. Ti peuting asak ti beurang atah.
61. Bajuna hejo, leumpangna nguriling bari udud.
62. Sukuna hiji, panonna tilu.
63. Ka handap muka ka luhur nutup.
64. Maju eleh, mundur meunang.
65. Aya manuk 10 ditembak hiji, tinggal sabaraha?
66. Sato naon anu pangleutik-leutikna sadunya?
67. Aya anjing begang, anjing lintuh, anjing jangkung, anjing pendek, jeung anjing edan rek nyokot tulang. Pangheulana anjing mana?
68. Kapal naon anu teu bisa ngapung?
69. Hideung, leutik, bahaya.
70. Kumaha ngabedakeun sirah cacing jeung buntut cacing?
71. Naha superman bajuna make hurup “S”?
72. Hiji diala ari loba teu diala.
73. buah naon anu sok diwedak?
74. Tangkal naon anu sok dipikasieun?
75. Lamun Arjuna neangan cinta, ari Bima neangan naon?
76. Sirahna dina beuteung, ceulina dina beuteung, beuheungna dina beuteung.
77. Sapedah naon anu bisa ngapung?
78. lauk naon anu bisa hiber?
79. Kuda naon anu teu bisa lumpat?
80. Ari nakol bedug aya sabaraha warna?
81. Minyak naon anu rame?
82. Batman nginum fanta, ari Superman nginum naon?
83. Hayam naon anu sok diteangan ku jelema?
84. Naon bedana onta jeung kangkung?
85. Tukang naon anu teu bisa ngitung?
86. Kalong naon anu pinter maen bal?
87. Bisa naek teu bisa turun.
88. kalimah naon anu dibaca ti hareup jeung ti tukang sarua hartina?
89. Gajah naon anu sukuna dua?
90. Hurup naon anu ngeunah?
91. Lamun Superman ngapung tara ngadeukeutan panonpoe, naon sababna?
92. Leutik bodas pikasieuneun.
93. Setan naon anu bisa nangtungkeun sepedah?
94. Sato naon anu pangharam-haramna?
95. Hayam naon anu sukuna 1002?
96. Rancung lain landak, hejo lain tentara.
97. Make baju lain manusa, make dudukuy lain patani.
98. Kasur naon anu matak nyeri?
99. Palu naon anu bisa pidato?
100. Akar di luhur, pucuk di handap.
101. Asup tarik kaluar laun.
102. Bisa turun teu bisa naek.
103. Boga sisit lain oray, boga makuta lain raja.
104. Budak dugul loba kutu.
105. Diasupkeun hejo, dikaluarkeun beureum.
106. Dicabak aya dilieuk euweuh.
107. Dicukur buluan, teu dicukur dugul.
108. Dipeuncit hirup, teu dipeuncit paeh.
109. Disebut sakali hirup, disebut dua kali paeh.
110. Ditakol nyendol teu ditakol nyendol.
111. Diudag lumpat didagoan cicing.
112. Gunung bitu, bandera kekelebetan.
113. Hiber lain ku jangjang, balik lain ku suku.
114. Indungna cicing anakna ancul-anculan.
115. Nangkub dieusi nangkarak kosong.
116. Oray hejo panonna loba.
117. Samak saheulay, lampuna mangrebu-rebu.

Konci Jawaban

Jawabanana
1. Toge
2. Hayam keur pawey
3. Korong
4. Sabab banna buleud
5. Sato nu nukangan tembok
6. Bangkuang
7. Rujak
8. Batu garing
9. Oray nu ngalegleg linggis
10. Aki-aki make iteuk jeung kacamata
11. Cau
12. Hayam nu keur jengke
13. Kareta api
14. Gede bohongna
15. Bahe
16. Sireum make helm
17. Peureum
18. Piring bolong
19. Manuk anu katincak
20. Mun tina coklat pasti digembrong sireum
21. Sapiteng
22. Piringatan 17 Agustus
23. Manuk anu katincak
24. Tukang beca jeung panumpang
25. Tai kotok napel dina tihang listrik
26. Kacamata
27. Hujan-heujeun
28. Kalangkangna
29. Buahenol
30. Jamrud
31. Tinggal turunna
32. Parea-rea omong
33. Keur beunta
34. Kutu
35. Nyeri sukuna
36. Ku sendok
37. Keretas
38. Cilok
39. Korek api
40. Kacabok
41. Mun nangtung mah nabrak kapal nu keur ngapung
42. Kacapiring
43. Kacalikan gajah
44. Hayam nu keur sondah
45. Bisa, lamun kiloanana ruksak
46. Kari 9 da nu kempes teh ditiup deui.
47. Gitar
48.Balas cape mikiran kumaha carana hayang miheulaan ban hareup
49. Sabab teu make kaca spion
50. Kacapi
51. Pa Haji Samsudin
52. Sapiderman
53. Hayam paeh
54. Pasaran
55. Buah murag
56. Bacang
57. Sabab make sapatu heula, lila (loba teuing sukuna)
58. Remeh napel dina kareta api nu keur maju
59. Tukang maok
60. Lampu bohlam
61. Obat nyamuk
62. Lampu setopan
63. Seleting
64. Nu keur lomba tarik tambang
65. Euweuh hiji-hiji acan da kaburu hiber
66. Incuna kuman nu teu dahar saminggu
67. Anjing baseuh
68. Kapal nu mesinna ruksak
69. Sireum napel dina bom
70. Eleketek heula, nu seuri eta huluna
71. Sabab mun XL mah bakal logor teuing
72. Huis
73. Kesemek
74. Tangkal sampeu nu keur dipake nyumput maung
75. Neangan kukuna nu sok dibabawa ku tukang jamu
76. Orok nu keur dikakandung ku indungna
77. Sapedah anu ditalian kana 1000 balon gas nu keur ngapung
78. Lauk Indosiar
79. Kuda nu dicangcang
80. Ti luarna
81. Minyaksikan pertandingan sepakbola
82. Minumpas kejahatan
83. Hayam leungit
84. Onta mah di Arab, kangkung mah diurab
85. Tukang poto
86. Kalonggak beckham ya…Del Piero
87. Haji
88. Kasur ini rusak
89. Gajah nu keur keprok
90. Nya T
91. Sabab sieun S-na leeh kapanasan
92. Sireum nu napel dina huntu maung
93. Setandar
94. Anak bagong euweuh bapaan
95. Hayam nu keur gelut jeung titinggi
96. Kaktus
97. Bebegig
98. Kasura
99. Pa Lurah
100. Janggot
101. Leho
102. Hujan
103. Ganas
104. Onde-onde
105. seupah
106. Ceuli
107. Kadongdong
108. Rebab
109. Kuda
110. Goong
111. Kalangkang
112. Nu keur ngakeul sangu
113. Langlayangan
114. Lisung jeung halu
115. Kopeah
116. Peuteuy
117. Langit

Diposting oleh WeLcoMe To bLoG XtM_BN Jumat, 23 Oktober 2009 0 komentar

1. Download software winamp terlebih dahulu.Jika sudah ada buka dan jalankan file exsekusinya.
2. Kemudian mulai instal dan anda dimintai untuk memilih bahasa,klik ok untuk memilih

3. Klik next untuk melanjutkan instalasi

4. Pada halaman License Agreement,klik I Agree untuk menyetujui license yang diberikan5. Pada langkah berikutnya anda diminta untuk menentukan lokasi penyimpanan instalasi program winamp.Tentukan lokasinya dan klik Next


6. Selanjutnya ditampilkan tipe instalasi,pilih full atau pilih komponen yang akan disertakan dalam instalasi.Klik next untuk melanjutkan instalasi


7. Pada halaman Choose Start Options,pilih komponen yang akan diikutkan dalam instalasi dan klik next untuk melanjutkan


8. Selanjutnya proses instalasi akan dijalankan,tunggu hingga proses instalasi selesai


9. Setelah proses instalasi selesai,klik finish


10. Setelah itu anda diminta untuk memilih skin. Contoh “New Bento Skin” klik next lalu finish


11. Setelah proses instalasi sudah selesai,program winamp yang sudah diinstal akan dijalankan dan program ini sudah bisa mulai digunakan.

Rip, Lan Routing Protokol, Wan Routing Protokol dan Autonomous system

Diposting oleh WeLcoMe To bLoG XtM_BN Kamis, 10 September 2009 0 komentar

1. RIP
 Routing Informasi Protocol (RIP) adalah protokol routing dinamis yang digunakan dalam area lokal dan jaringan luas. Karena itu ia diklasifikasikan sebagai interior gateway protocol (IGP). Menggunakan jarak-vector routing algorithm. Ia pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 (1988). Protokol telah telah diperpanjang beberapa kali, sehingga RIP versi 2 (RFC 2453). Kedua versi masih digunakan hari ini, namun demikian, mereka dianggap oleh obsoleted teknis teknik lebih maju, seperti Terselesaikan shortest Path First (OSPF) dan OSI protokol IS-IS. RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6, yang dikenal sebagai standar RIPng (RIP generasi), diterbitkan dalam RFC 2080 (1997).

2. LAN Routing Protocol 
LAN Routing Protocol pilihan, yang tersedia di IP Routing Menu, menentukan jenis IP routing protokol yang digunakan pada LAN interface. Orbitor yang dapat dikonfigurasi untuk menggunakan berbagai jenis protokol routing IP pada masing-masing yang tersedia dari antarmuka, dan karena itu pengaturan yang parameter ini tidak mempengaruhi pengaturan dari WAN IP Routing protokol. 

Bila routing protokol diatur ke none, Orbitor yang akan beroperasi sebagai IP router akan tetapi tidak berpartisipasi dalam pertukaran pesan RIP antara lain IP router pada jaringan. Semua IP routing yang dicapai dengan menggunakan operator dikonfigurasi, statically-rute yang ditetapkan dalam tabel routing. Ini berarti bahwa semua rute di dalam jaringan harus secara manual dimasukkan dalam tabel routing agar Orbitor mengetahui di mana untuk mengirim setiap paket yang melewati melalui antarmuka. 
rip1 

LAN Routing Protocol dukungan OSPF, EIGRP, RIP 
OSPF Terselesaikan Pertama shortest Path digunakan untuk perusahaan besar tingkat jaringan yang terdiri dari beberapa instalasi router. 
EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Cisco routing adalah protokol yang dirancang untuk mudah beradaptasi ke besar dan mengubah router lingkungan. 

RIP Digunakan untuk jaringan kecil dengan maksimal 15 routers

3. WAN Routing Protocol untuk mendukung BGP 
  BGP v4 Boarder Gateway Protokol yang digunakan untuk bertukar informasi routing untuk Internet dan merupakan protokol yang digunakan antara penyedia layanan Internet (ISP). Jika Anda ingin memiliki ruang sendiri IP yang disediakan oleh ARIN BGP maka diperlukan (untuk EBGP). Dotnoc mendukung dan menginstal keduanya EBGP (External BGP) dan iBGP (Internal BGP).
  Pada jaringan global perusahaan saya bekerja sebelumnya di dalam karir saya, BGP digunakan untuk interkoneksi sistem otonomi daerah IGP. eBGP telah digunakan di beberapa perusahaan besar, mahal, sirkuit internasional yang menghubungkan daerah. Di dalam wilayah sebuah IGP digunakan untuk dalam negeri routing - OSPF atau EIGRP baik. Kadang-kadang ada iBGP, tetapi ada permasalahan yang sering sinkronisasi menyebabkan routing loops. Sering eBGP baru saja redistributed ke IGP, tetapi yang luar biasa kacau. Ini adalah setelah dilakukan tergesa-gesa yang mempengaruhi jaringan konversi. Itu lebih mudah daripada membangun kembali iBGP jaringan yang tepat dalam masing-masing daerah yang didukung oleh IGP. 
  Lebih dari tiga tahun terakhir, MPLS (RFC 2547bis) telah meledak ke dalam jaringan perusahaan. Meskipun banyak operator akan mendukung OSPF, RIP (gasp!), Atau pada link EIGRP kepada pelanggan, tidak melakukannya antusias. Beberapa teknik khusus memerlukan persetujuan. Sejak mereka MPLS Backbones didasarkan pada BGP, mereka ingin perusahaan pelanggan untuk menggunakan BGP. 

4. Autonomous system
Sebuah kumpulan network di bawah administrasi bersama yang berbagi metodelogi routing yang sama. Autonomous system dibagi lagi menjadi area-area dan harus diberikan sebuah nomor 16 bit tunggal oleh IANA.
AS Path Prepending
Penggunaan peta-peta rute dalam BGP untuk memperpanjang jalur autonomous system dengan menambahkan ASN-ASN palsu.
Autonomous System Boundary Router. Sebuah router area border yang ditempatkan di antara sebuah autonomous system OSPF dan sebuah network non OSPF yang bekerja dengan OSPF dan protocol routing tambahan, seperti RIP. ASBR harus ditempatkan disebuah area OSPF yang non stub.
 

Port Address Translation (PAT) adalah suatu fitur dari perangkat jaringan yang menerjemahkan komunikasi TCP atau UDP yang dibuat antara host di jaringan pribadi dan host pada jaringan publik. Ini memungkinkan satu alamat IP publik untuk digunakan oleh banyak host di jaringan pribadi, yang biasanya merupakan Local Area Network atau LAN. 
Sebuah perangkat PAT transparan memodifikasi paket IP saat mereka melewatinya. Modifikasi membuat semua paket yang dikirimkan ke jaringan publik dari beberapa host di jaringan privat tampaknya berasal dari sebuah host, (ada perangkat PAT) pada jaringan publik.

Port Address Translation(PAT) berfungsi untuk mengarahkan data yang masuk melalui port, sekumpulan port dan protokol, serta alamat IP pada port atau sekumpulan post. Sehingga dapat dilakukan kendali ketat pada setiap data yang mengalir dari dan ke jaringan.

Daftar Akses melakukan layanan pada pengguna agar dapat mengendalikan data jaringan. Daftar Akses dapat menolak atau menerima akses dengan berdasar pada alamat IP, alamat IP tujuan, dan tipe protokol. 

PAT (Port Address Translation). Cukup juga disebut "NAT" atau "Network Address Port Translation, NAPT". Ini melibatkan kedua terjemahan alamat IP dan nomor port.

Semua paket internet memiliki alamat IP sumber dan tujuan alamat IP. Kedua atau salah satu dari sumber dan tujuan alamat mungkin diterjemahkan.
Beberapa paket internet tidak memiliki nomor port. Misalnya, ICMP paket tidak memiliki nomor port. Namun, luas massal lalu lintas Internet TCP dan UDP paket, yang memiliki nomor port. Paket yang memiliki nomor port memiliki sumber nomor port tujuan dan nomor port. Kedua atau salah satu dari sumber dan tujuan pelabuhan mungkin diterjemahkan.
NAT yang melibatkan terjemahan sumber alamat IP dan / atau sumber port disebut sumber NAT atau SNAT. Ini kembali menulis alamat IP dan / atau nomor port dari komputer yang berasal paket.

NAT yang melibatkan terjemahan tujuan alamat IP dan / atau nomor port tujuan disebut NAT atau DNAT tujuan. Ini kembali menulis alamat IP dan / atau nomor port tujuan yang sesuai untuk komputer.

DNAT dan SNAT dapat diterapkan secara bersamaan untuk paket internet.
CATATAN: "PAT ', seperti yang disebutkan di sini, disebut oleh Cisco sebagai NAT' overloading ', seperti dijelaskan dalam artikel ini HowStuffWorks, yang diberikan kepada HowStuffWorks oleh 
Alamat) Restricted cone NAT
Setelah internal alamat (iAddr: port1) yang dipetakan ke alamat eksternal (eAddr: port2), setiap paket dari iAddr: port1 akan dikirim melalui eAddr: port2. Eksternal host (hostAddr: ada) dapat mengirimkan paket ke iAddr: port1 dengan mengirimkan paket ke eAddr: port2 hanya jika iAddr: port1 sebelumnya telah mengirimkan paket ke hostAddr: ada. "apapun" adalah nomor port tidak masalah.
Port-Restricted cone NAT
Seperti (Alamat) Restricted cone NAT, tetapi pembatasan termasuk nomor port.
Setelah internal alamat (iAddr: port1) yang dipetakan ke alamat eksternal (eAddr: port2), setiap paket dari iAddr: port1 akan dikirim melalui eAddr: port2. Eksternal host (hostAddr: port3) dapat mengirimkan paket ke iAddr: port1 dengan mengirimkan paket ke eAddr: port2 hanya jika iAddr: port1 sebelumnya telah mengirimkan paket ke hostAddr: port3.
Symmetric NAT
Setiap permintaan yang sama dari alamat IP internal dan port tertentu tujuan alamat IP dan port mapping ke sumber eksternal yang unik alamat IP dan port.
Jika sama internal host mengirimkan paket bahkan dengan sumber yang sama alamat dan port tetapi untuk tujuan yang berbeda, yang berbeda pemetaan yang digunakan.
Eksternal hanya host yang akan menerima paket dari internal host dapat mengirim kembali paket.
Terminologi ini telah menjadi sumber banyak kebingungan, karena telah membuktikan di memadai menjelaskan nyata NAT perilaku. [3] Banyak implementasi NAT menggabungkan jenis ini, dan karena itu lebih baik untuk mengacu ke individu spesifik NAT perilaku bukannya menggunakan Cone / Symmetric terminologi. Apalagi, sebagian besar NAT penerjemah menggabungkan setangkup NAT untuk koneksi keluar dengan statis port pemetaan, di mana paket masuk ke alamat dan port eksternal yang diarahkan ke alamat tertentu internal dan port. Beberapa produk dapat redirect paket ke beberapa host internal, misalnya untuk membagi beban antara beberapa server. Namun, ini memperkenalkan masalah dengan komunikasi yang lebih canggih telah banyak saling paket, sehingga jarang digunakan.
Banyak implementasi NAT mengikuti pelabuhan pelestarian desain. Bagi kebanyakan komunikasi, mereka menggunakan nilai-nilai yang sama sebagai internal dan eksternal nomor port. Namun, jika dua host internal berusaha untuk berkomunikasi dengan host eksternal yang sama dengan menggunakan nomor port yang sama, di luar nomor port yang digunakan oleh kedua host akan dipilih secara acak. Seperti NAT akan kadang-kadang dirasakan sebagai (alamat) restricted cone NAT dan lain sebagai setangkup NAT.
NAT dan TCP / UDP
"Pure NAT", operasi pada IP saja, mungkin atau tidak benar parse totally protokol yang berkaitan dengan informasi IP, seperti ICMP, tergantung pada apakah payload adalah diinterpretasikan oleh host pada "dalam" atau "di luar" penerjemahan . Secepat stack protokol yang dinaiki, bahkan dengan dasar sebagai protokol TCP dan UDP, protokol yang akan merusak NAT kecuali mengambil tindakan di luar jaringan lapisan.
Network Address Translation (NAT)
Dalam FreeBSD, mekanisme Network Address Translation (NAT) dijalankan oleh program Natd yang bekerja sebagai daemon. Network Address Translation Daemon (Natd) menyediakan solusi untuk permasalahan penghematan ini dengan cara menyembunyikan IP address jaringan internal, dengan membuat paket yang di-generate di dalam terlihat seolah-olah dihasilkan dari mesin yang memiliki IP address legal. Natd memberikan konektivitas ke dunia luar tanpa harus menggunakan IP address legal dalam jaringan internal.
Natd menyediakan fasilitas Network Address Translation untuk digunakan dengan socket divert. Natd mengubah semua paket yang ditujukan ke host lain sedemikian sehingga source IP addressnya berasal dari mesin Natd. Untuk setiap paket yang diubah berdasarkan aturan ini, dibuat tabel translasi untuk mencatat transaksi ini. 
Dengan NAT, aturan bahwa untuk berkomunikasi harus menggunakan IP address legal, dilanggar.NAT bekerja dengan jalan mengkonversikan IP-IP address ke satu atau lebih IP address lain. IP address yang dikonversi adalah IP address yang diberikan untuk tiap mesin dalam jaringan internal (bisa sembarang IP). IP address yang menjadi hasil konversi terletak di luar jaringan internal tersebut dan merupakan IP address legal yang valid/routable. 

Mekanisme NAT
Sebuah paket TCP terdiri dari header dan data. Header memiliki sejumlah field di dalamnya, salah satu field yang penting di sini adalah MAC (Media Access Control) address asal dan tujuan, IP address asal dan tujuan, dan nomor port asal dan tujuan.
Saat mesin A menghubungi mesin B, header paket berisi IP A sebagai IP address asal dan IP B sebagai IP address tujuan. Header ini juga berisi nomor port asal (biasanya dipilih oleh mesin pengirim dari sekumpulan nomor port) dan nomor port tujuan yang spesifik, misalnya port 80 (untuk web).

Kemudian B menerima paket pada port 80 dan memilih nomor port balasan untuk digunakan sebagai nomor port asal menggantikan port 80 tadi. Mesin B lalu membalik IP address asal & tujuan dan nomor port asal & tujuan dalam header paket. Sehingga keadaan sekarang IP B adalah IP address asal dan IP A adalah IP address tujuan. Kemudian B mengirim paket itu kembali ke A. Selama session terbuka, paket data hilir mudik menggunakan nomor port yang dipilih.


 Router (yang biasa – tanpa Natd) memodifikasi field MAC address asal & tujuan dalam header ketika me-route paket yang melewatinya. IP address, nomor port, dan nomor sequence asal & tujuan tidak disentuh sama sekali.
NAT juga bekerja atas dasar ini. Dimulai dengan membuat tabel translasi internal untuk semua IP address jaringan internal yang mengirim paket melewatinya. Lalu men-set tabel nomor port yang akan digunakan oleh IP address yang valid. Ketika paket dari jaringan internal dikirim ke Natd untuk disampaikan keluar, Natd melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mencatat IP address dan port asal dalam tabel translasi
2. Menggantikan nomor IP asal paket dengan nomor IP dirinya yang valid
3. Menetapkan nomor port khusus untuk paket yang dikirim keluar, memasukkannya dalam tabel translasi dan menggantikan nomor port asal tersebut dengan nomor port khusus ini.
Ketika paket balasan datang kembali, Natd mengecek nomor port tujuannya. Jika ini cocok dengan nomor port yang khusus telah ditetapkan sebelumnya, maka dia akan melihat tabel translasi dan mencari mesin mana di jaringan internal yang sesuai. Setelah ditemukan, ia akan menulis kembali nomor port dan IP address tujuan dengan IP address dan nomor port asal yang asli yang digunakan dulu untuk memulai koneksi. Lalu mengirim paket ini ke mesin di jaringan internal yang dituju. Natd memelihara isi tabel translasi selama koneksi masih terbuka.

 

Perbedaan dengan sistem Proxy
Hampir mirip dengan NAT, suatu jaringan kecil dengan proxy bisa menempatkan beberapa mesin untuk mengakses web dibelakang sebuah mesin yang memiliki IP address valid. Ini juga merupakan langkah penghematan biaya dibanding harus menyewa beberapa account dari ISP dan memasang modem & sambungan telepon pada tiap mesin.
Namun demikian, proxy server ini tidak sesuai untuk jaringan yang lebih besar. Bagaimanapun, menambah hard disk dan RAM pada server proxy supaya proxy berjalan efisien tidak selalu dapat dilakukan (karena constraint biaya). Lagi pula, persentase web page yang bisa dilayani oleh cache proxy akan makin menurun sejalan dengan semakin menipisnya ruang kosong di hard disk, sehingga penggunaan cache proxy menjadi tidak lebih baik dari pada sambungan langsung. Tambahan lagi, tiap koneksi bersamaan akan meng-generate proses tambahan dalam proxy. Tiap proses ini harus menggunakan disk I/O channel yang sama, dan saat disk I/O channel jenuh, maka terjadilah bottle neck.
NAT menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan scalable. NAT menghilangkan keharusan mengkonfigurasi proxy/sock dalam tiap client. NAT lebih cepat dan mampu menangani trafik network untuk beribu-ribu user secara simultan.

Selain itu, translasi alamat yang diterapkan dalam NAT, membuat para cracker di Internet tidak mungkin menyerang langsung sistem-sistem di dalam jaringan internal. Intruder harus menyerang dan memperoleh akses ke mesin NAT dulu sebelum menyiapkan serangan ke mesin-mesin di jaringan internal. Penting di ketahui bahwa, sementara dengan NAT jaringan internal terproteksi, namun untuk masalah security, tetap saja diperlukan paket filtering dan metoda pengamanan lainnya dalam mesin NAT.


 
Konfigurasi Wireless Access Point

Diposting oleh WeLcoMe To bLoG XtM_BN Selasa, 11 Agustus 2009 0 komentar

Ada dua buah perangkat wireless, satu buah jenis wireless Access Point (AP) dan sebuah lagi Wireless Cable/DSL Router. Kedua perangkat ini sudah lama tidak difungsikan secara optimal, langsung saja timbul rasa penasaran untuk melakukan konfigurasi AP. Model dan merk perangkat wireless tidak disebutkan, karena tidak dapat fee dari vendor dan memungkinkan exploitasi menjadi lebih mudah oleh pengakses ilegal yang ada di area sekitar kantor he.. he..

Konfigurasi pertama dilakukan terhadap AP, ada passwordnya, password default telah berganti, tidak perlu bertanya ke konfigurator sebelumnya, cari cara untuk melakukan reset ke default factory setting di google.com, dapat beberapa informasi dari forum/milis, setelah dicoba akhirnya konfigurasi AP kembali ke setting awal.

Interface untuk mengatur setting AP dilakukan dengan memasukkan alamat IP perangkat AP melalui browser, beberapa konfigurasi dilakukan, diantaranya dengan:

1. Mengatur supaya AP dapat berfungsi sebagai DHCP server
2. Mencoba fitur Wired Equivalent Privacy (WEP) dan Wi-Fi Protected Access (WPA)
3. Mengatur akses berdasarkan MAC Address device pengakses
4. dsb

Beberapa konfigurasi yang dibuat tidak bekerja dengan baik, misalnya meski DHCP server telah diatur, AP tidak memberikan IP sesuai dengan alokasi yang ditentukan.

Upgade Firmware

Biasanya perangkat yang mempunyai firmware semacam AP akan menyediakan upgrade firmware untuk melakukan perbaikan, bahkan dengan upgrade firmware akan ada fungsi tambahan atau baru. Langsung saja cari firmware terbaru untuk AP di website vendor. Ternyata sudah ada beberapa release terhadap firmware lama yang ada di AP, download firmware versi terakhir. Firmware yang di download berbentuk file executable, jalankan file tersebut akan melakukan decompress dan menghasilkan file README dan firmware update.

Proses upgrade dapat dilakukan secara mudah, yaitu langsung dilakukan melalui browser, masukkan file firmware update, kemudian klik sumbit, dalam waktu kurang dari satu menit proses upgrade selesai dan firmware baru langsung terpasang. Reset ke default factory setting dilakukan sesuai rekomendasi Vendor yang ada di file README.

Upgrade firmware memberikan hasil yang sangat memuaskan, yaitu DHCP server dapat berfungsi dengan baik dan tersedianya fasilitas tambahan/baru yaitu perangkat wireless sekarang fungsinya menjadi tiga jenis:

1. Access Point (fungsi default)
2. Client Bridge Mode
3. Repeater Mode

AP dan Komputer Server
Saat ini AP telah berfungsi dengan baik dan benar, selanjutnya ada keinginan untuk menyiapkan sebuah komputer untuk dijadikan sebuah server yang akan menyediakan fungsi untuk:

1. Pengelolaan user
2. Pengelolaan akses
3. Proxy dan Firewall
4. Pengelolaan authentifikasi
5. Mencatat log/history akses
6. Menyediakan fitur billing

Adakah pembaca yang telah melakukan/memasang aplikasi terpadu open source untuk Linux untuk kebutuhan seperti ini? jika ada, ditunggu komentarnya.

Jenis – Jenis Peralatan yang digunakan dalam membangun sebuah jaringan

Diposting oleh WeLcoMe To bLoG XtM_BN Senin, 03 Agustus 2009 0 komentar

Jaringan atau Network adalah sebuah kompulan komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya dan berkomunikasi untuk saling melakukan perpindahan data dan berbagi informasi. Komputer – komputer ini tidak serta merta terhubung satu dengan yang lainnya tetapi menggunakan peralatan – peralatan tertentu agar dapat terhubung. Berikut ini adalah peralatan – peralatan yang digunakan didalam membangun sebuah jaringan atau network.

1. Kabel

Kabel atau wayar adalah peralatan yang terdiri dari kawat tembaga yang berfungsi untuk mengalirkan listrik. Kabel yang digunakan dalam jaringan tidaklah sembarang kabel. Kabel yang digunakan disebut kabel UTP (UnTwisted Pair). Kabel ini terdiri dari warna – warna tertentu dimana warna – warna ini merepresentasikan hal – hal tertentu didalam penentuan apakah satu komputer dengan komputer lain atau komputer dengan peralatan lain dapat berkomunikasi atau tidak. Ada 3 jenis kabel UTP yang sering dipakai diantaranya adalah 10BASE-T(Ethernet), 100BASE-TX(Fast Ethernet atau disingkat FE) dan 1000BASE-T(Gigabit Ethernet atau disingkat dengan GE). Gambar dari kabel UTP dapat dilihat pada gambar dibawah ini

10base-t

2. Konektor RJ45

RJ45 merupakan connector tempat dimana kabel – kabel yang ada pada kabel UTP ditempatkan. RJ45 bisa diibaratkan kepala dari kabel jaringan dimana melalui RJ45 inilah kabel dihubungkan ke port jaringan yang ada pada sebuah komputer atau peralatan lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai RJ45 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

rj45

3. Crimping

Crimping adalah peralatan yang digunakan untuk memasang konektor RJ45 kedalam kabel sehingga konektor RJ45 terpasang dengan benar. Dalam melakukan pemasangan perlu diperhatikan bahwa setiap kabel yang dimasukkan kedalam RJ45 sudah benar – benar terpasang dengan tepat. Karena apabila RJ45 sudah terpasang dan mengalami kegagalan maka RJ45 tersebut tidak dapat lagi digunakan. Gambar dari Crimping dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

crimping

4. Router

Router digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau satu jaringan dengan jaringan lain agar komputer atau jaringan tersebut dapat saling berkomunikasi. Ada 2 keuntungan menggunakan router diantaranya adalah :

1. Router tidak memforward broadcast yang ada. Hal ini adalah default dari router. Namun kita dapat mengubahnya.

2. Router dapat melakukan filter jaringan yang ada pada layer 3 (Network Layer)

4 Fungsi dari Router diantaranya :

1. Packet switching

2. Packet Filtering

3. Internetwork communication

4. Path selection

Ciri – ciri dari router diantaranya adalah :

1. Memiliki broadcast domain yang lebih dari satu

2. Memiliki collision domain yang lebih dari satu.

3. Berada pada layer 3 dalam OSI model dan sering juga disebut sebagai switch layer 3.Memiliki collision domain yang lebih dari satu.

Salah satu gambar dari router dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

router

5. Switch

Switch adalah suatu perangkat keras yang menggabungkan beberapa komputer kedalam sebuah Local Area Network(LAN). Swicth beroperasi pada layer 2 (Data Link Layer) dari model OSI.

Ciri – ciri dari switch adalah sebagai berikut :

1. Switch mampu menjelaskan alamat sumber dan tujuan dari setiap paket yang diterima sehingga switch mampu mengirimkan paket tersebut ke alamat yang tepat.

2. Switch membagi collision domain di tiap portnya. Artinya bahwa tiap port memiliki collision domain sendiri.

3. Pencatatan mac address yang dilakukan secara otomatis berdasarkan hardware maupun software.

Salah satu gambar dari switch dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

switch

6. Hub

Hub adalah perangkat keras jaringan yang menggabungkan beberapa komputer kedalam sebuah Local Area Network (LAN). Fungsi hub sebenarnya sama dengan switch, namun yang membedakannya adalah hub berada pada Layer 1 dalam OSI model dan pengiriman data dilakukan ke semua komputer yang terhubung dalam satu LAN. Selain itu hub hanya memiliki 1 collision domain.

Ada 3 type dari hub yaitu diantaranya :

1. Passive Hub

Passive hub tidak menguatkan sinyal elektrik dari paket yang masuk kedalam hub sebelum hub membroadcast paket – paket tersebut keluar.

2. Active Hub

Active Hub adalah kebalikan dari passive hub. Active hub melakukan penguatan sinyal elektrik dari paket yang masuk kedalam hub. Active hub juga disebut juga dengan repeater.

3. Intelligent Hub

Intelligent Hub adalah active hub dengan penambahan fitur diantaranya kemampuan remote management melalui SNMP dan dukungan VLAN (Virtual LAN).

Salah satu gambar dari hub dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

hub

7. Bridge

Bridge pada dasarnya hampir sama dengan switch namun yang membedakannya adalah pencatatan mac address pada bridge hanya berdasarkan hardware dan juga port dari bridge juga lebih sedikit dibandingkan dengan switch.

Simbol – Simbol Peralatan

Dalam menggambarkan design suatu jaringan kedalam media tertentu adalah tidak mungkin kalau kita menggunakan gambar fisik dari masing – masing peralatan. Karena itu digunakan simbol – simbol tertentu untuk masing – masing peralatan. Simbol – simbol tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :a

simbol2-peralatan-jaringan

Jenis – Jenis Port pada Komputer

Diposting oleh WeLcoMe To bLoG XtM_BN 0 komentar

Daftar Port Komputer :

Port Application Status
1/TCP,UDP TCP Port Service Multiplexer Official
2/TCP,UDP Management Utility Official
3/TCP,UDP Compression Process Official
5/TCP,UDP Remote Job Entry Official
7/TCP,UDP Echo Official
9/TCP,UDP Discard Official
11/TCP,UDP Active Users Official
13/TCP,UDP DAYTIME – (RFC 867) Official
17/TCP,UDP Quote of the Day Official
18/TCP,UDP Message Send Protocol Official
19/TCP,UDP Character Generator Official
20/TCP FTP – data Official
21/TCP FTP—control (command) Official
22/TCP,UDP Secure Shell (SSH)—used for secure logins, file transfers (scp, sftp) and port forwarding Official
23/TCP Telnet protocol—unencrypted text communications Official
25/TCP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)—used for e-mail routing between mail servers Official
26/TCP,UDP RSFTP—a simple FTP-like protocol Unofficial
35/TCP,UDP Any private printer server protocol Official
35/TCP,UDP QMS Magicolor 2 printer server protocol Unofficial
37/TCP,UDP TIME protocol Official
39/TCP,UDP Resource Location Protocol[3] (RLP)—used for determining the location of higher level services from hosts on a network Official
41/TCP,UDP Graphics Official
42/TCP,UDP nameserver, ARPA Host Name Server Protocol Official
42/TCP,UDP WINS Unofficial
43/TCP WHOIS protocol Official
49/TCP,UDP TACACS Login Host protocol Official
52/TCP,UDP XNS (Xerox Network Services) Time Protocol Official
53/TCP,UDP Domain Name System (DNS) Official
54/TCP,UDP XNS (Xerox Network Services) Clearinghouse Official
56/TCP,UDP XNS (Xerox Network Services) Authentication Official
56/TCP,UDP RAP (Route Access Protocol)[4] Unofficial
57/TCP MTP, Mail Transfer Protocol Unofficial
58/TCP,UDP XNS (Xerox Network Services) Mail Official
67/UDP Bootstrap Protocol (BOOTP) Server; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Official
68/UDP Bootstrap Protocol (BOOTP) Client; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Official
69/UDP Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Official
70/TCP Gopher protocol Official
79/TCP Finger protocol Official
80/TCP Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Official
81/TCP Torpark—Onion routing Unofficial
82/UDP Torpark—Control Unofficial
83/TCP MIT ML Device Official
88/TCP Kerberos—authentication system Official
90/TCP,UDP dnsix (DoD Network Security for Information Exchange) Securit Attribute Token Map Official
90/TCP,UDP Pointcast Unofficial
101/TCP NIC host name Official
102/TCP ISO-TSAP (Transport Service Access Point) Class 0 protocol[5] Official
104/TCP,UDP ACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine Official
107/TCP Remote TELNET Service[6] protocol Official
109/TCP Post Office Protocol 2 (POP2) Official
110/TCP Post Office Protocol 3 (POP3) Official
111/TCP,UDP Sun Remote Procedure Call Official
113/TCP ident—old user identification system, still used by IRC servers to identify users Official
113/TCP,UDP Authentication Service (auth) Official
115/TCP Simple File Transfer Protocol (SFTP) Official
117/TCP UUCP Path Service Official
118/TCP,UDP SQL (Structured Query Language) Services Official
119/TCP Network News Transfer Protocol (NNTP)—used for retrieving newsgroup messages Official
123/UDP Network Time Protocol (NTP)—used for time synchronization Official
135/TCP,UDP DCE endpoint resolution Official
135/TCP,UDP Microsoft EPMAP (End Point Mapper), also known as DCE/RPC Locator service[7], used to remotely manage services including DHCP server, DNS server and WINS Unofficial
137/TCP,UDP NetBIOS NetBIOS Name Service Official
138/TCP,UDP NetBIOS NetBIOS Datagram Service Official
139/TCP,UDP NetBIOS NetBIOS Session Service Official
143/TCP,UDP Internet Message Access Protocol (IMAP)—used for retrieving, organizing, and synchronizing e-mail messages Official
152/TCP,UDP Background File Transfer Program (BFTP)[8] Official
153/TCP,UDP SGMP, Simple Gateway Monitoring Protocol Official
156/TCP,UDP SQL Service Official
158/TCP,UDP DMSP, Distributed Mail Service Protocol Unofficial
161/TCP,UDP Simple Network Management Protocol (SNMP) Official
162/TCP,UDP Simple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)[9] Official
170/TCP Print-srv, Network PostScript Official
177/TCP,UDP X Display Manager Control Protocol (XDMCP) Official
179/TCP BGP (Border Gateway Protocol) Official
194/TCP IRC (Internet Relay Chat) Official
201/TCP,UDP AppleTalk Routing Maintenance Official
209/TCP,UDP The Quick Mail Transfer Protocol Official
213/TCP,UDP IPX Official
218/TCP,UDP MPP, Message Posting Protocol Official
220/TCP,UDP IMAP, Interactive Mail Access Protocol, version 3 Official
259/TCP,UDP ESRO, Efficient Short Remote Operations Official
264/TCP,UDP BGMP, Border Gateway Multicast Protocol Official
311/TCP Mac OS X Server Admin (officially AppleShare IP Web admistration) Official
308/TCP Novastor Online Backup Official
318/TCP,UDP PKIX TSP, Time Stamp Protocol Official
323/TCP,UDP IMMP, Internet Message Mapping Protocol Unofficial
366/TCP,UDP ODMR, On-Demand Mail Relay Official
369/TCP,UDP Rpc2portmap Official
371/TCP,UDP ClearCase albd Official
383/TCP,UDP HP data alarm manager Official
384/TCP,UDP A Remote Network Server System Official
387/TCP,UDP AURP, AppleTalk Update-based Routing Protocol Official
389/TCP,UDP Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Official
401/TCP,UDP UPS Uninterruptible Power Supply Official
402/TCP Altiris, Altiris Deployment Client Unofficial
411/TCP Direct Connect Hub Unofficial
412/TCP Direct Connect Client-to-Client Unofficial
427/TCP,UDP Service Location Protocol (SLP) Official
443/TCP Hypertext Transfer Protocol over TLS/SSL (HTTPS) Official
444/TCP,UDP SNPP, Simple Network Paging Protocol (RFC 1568) Official
445/TCP Microsoft-DS Active Directory, Windows shares Official
445/UDP Microsoft-DS SMB file sharing Official
464/TCP,UDP Kerberos Change/Set password Official
465/TCP Cisco protocol Unofficial
465/TCP SMTP over SSL Unofficial
475/TCP tcpnethaspsrv (Hasp services, TCP/IP version) Official
497/TCP Dantz Retrospect Official
500/UDP Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) Official
502/TCP,UDP Modbus, Protocol Unofficial
512/TCP Rexec, Remote Process Execution Official
512/UDP comsat, together with biff Official
513/TCP Login Official
513/UDP Who Official
514/TCP Shell—used to execute non-interactive commands on a remote system Official
514/UDP Syslog—used for system logging Official
515/TCP Line Printer Daemon—print service Official
517/UDP Talk Official
518/UDP NTalk Official
520/TCP efs, extended file name server Official
520/UDP Routing—RIP Official
524/TCP,UDP NCP (NetWare Core Protocol) is used for a variety things such as access to primary NetWare server resources, Time Synchronization, etc. Official
525/UDP Timed, Timeserver Official
530/TCP,UDP RPC Official
531/TCP,UDP AOL Instant Messenger, IRC Unofficial
532/TCP netnews Official
533/UDP netwall, For Emergency Broadcasts Official
540/TCP UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol) Official
542/TCP,UDP commerce (Commerce Applications) Official
543/TCP klogin, Kerberos login Official
544/TCP kshell, Kerberos Remote shell Official
546/TCP,UDP DHCPv6 client Official
547/TCP,UDP DHCPv6 server Official
548/TCP Apple Filing Protocol (AFP) over TCP Official
550/UDP new-rwho, new-who Official
554/TCP,UDP Real Time Streaming Protocol (RTSP) Official
556/TCP Remotefs, RFS, rfs_server Official
560/UDP rmonitor, Remote Monitor Official
561/UDP monitor Official
563/TCP,UDP NNTP protocol over TLS/SSL (NNTPS) Official
587/TCP e-mail message submission[10] (SMTP) Official
591/TCP FileMaker 6.0 (and later) Web Sharing (HTTP Alternate, also see port 80) Official
593/TCP,UDP HTTP RPC Ep Map, Remote procedure call over Hypertext Transfer Protocol, often used by Distributed Component Object Model services and Microsoft Exchange Server Official
604/TCP TUNNEL profile[11], a protocol for BEEP peers to form an application layer tunnel Official
623/UDP ASF Remote Management and Control Protocol (ASF-RMCP) Official
631/TCP,UDP Internet Printing Protocol (IPP) Official
636/TCP,UDP Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS) Official
639/TCP,UDP MSDP, Multicast Source Discovery Protocol Official
646/TCP,UDP LDP, Label Distribution Protocol, a routing protocol used in MPLS networks Official
647/TCP DHCP Failover protocol[12] Official
648/TCP RRP (Registry Registrar Protocol)[13] Official
652/TCP DTCP, Dynamic Tunnel Configuration Protocol Unofficial
654/TCP AODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector) Official
655/TCP IEEE MMS (IEEE Media Management System)[14][15] Official
657/TCP,UDP IBM RMC (Remote monitoring and Control) protocol, used by System p5 AIX Integrated Virtualization Manager (IVM)[16] and Hardware Management Console to connect managed logical partitions (LPAR) to enable dynamic partition reconfiguration Official
660/TCP Mac OS X Server administration Official
665/TCP sun-dr, Remote Dynamic Reconfiguration Unofficial
666/UDP Doom, first online first-person shooter Official
674/TCP ACAP (Application Configuration Access Protocol) Official
691/TCP MS Exchange Routing Official
692/TCP Hyperwave-ISP Official
694/UDP Linux-HA High availability Heartbeat Unofficial
695/TCP IEEE-MMS-SSL (IEEE Media Management System over SSL)[17] Official
698/UDP OLSR (Optimized Link State Routing) Official
699/TCP Access Network Official
700/TCP EPP (Extensible Provisioning Protocol), a protocol for communication between domain name registries and registrars (RFC 4934) Official
701/TCP LMP (Link Management Protocol (Internet))[18], a protocol that runs between a pair of nodes and is used to manage traffic engineering (TE) links Official
702/TCP IRIS[19][20] (Internet Registry Information Service) over BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol)[21] (RFC 3983) Official
706/TCP SILC, Secure Internet Live Conferencing Official
711/TCP Cisco TDP, Tag Distribution Protocol[22][23][24]—being replaced by the MPLS Label Distribution Protocol[25] Official
712/TCP TBRPF, Topology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing protocol (RFC 3684) Official
712/UDP Promise RAID Controller Unofficial
720/TCP SMQP, Simple Message Queue Protocol Unofficial
749/TCP,UDP Kerberos administration Official
750/TCP rfile Official
750/UDP loadav Official
750/UDP kerberos-iv, Kerberos version IV Official
751/TCP,UDP pump Official
751/TCP,UDP kerberos_master, Kerberos authentication Unofficial
752/TCP qrh Official
752/UDP qrh Official
752/UDP userreg_server, Kerberos Password (kpasswd) server Unofficial
753/TCP Reverse Routing Header (rrh)[26] Official
753/UDP Reverse Routing Header (rrh) Official
753/UDP passwd_server, Kerberos userreg server Unofficial
754/TCP tell send Official
754/TCP krb5_prop, Kerberos v5 slave propagation Unofficial
754/UDP tell send Official
760/TCP,UDP ns Official
760/TCP,UDP krbupdate [kreg], Kerberos registration Unofficial
782/TCP Conserver serial-console management server Unofficial
783/TCP SpamAssassin spamd daemon Unofficial
829/TCP CMP (Certificate Management Protocol) Unofficial
860/TCP iSCSI (RFC 3720) Official
873/TCP rsync file synchronisation protocol Official
888/TCP cddbp, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP)—unassigned but widespread use Unofficial
901/TCP Samba Web Administration Tool (SWAT) Unofficial
901/TCP, UDP VMware Virtual Infrastructure Client (UDP from server being managed to management console) Unofficial
902/TCP VMware Server Console (TCP from management console to server being Managed)[27] Unofficial
904/TCP VMware Server Alternate (if 902 is in use, i.e. SUSE linux) Unofficial
911/TCP Network Console on Acid (NCA)—local tty redirection over OpenSSH Unofficial
953/TCP,UDP Domain Name System (DNS) RDNC Service Official
981/TCP SofaWare Technologies Remote HTTPS management for firewall devices running embedded Check Point FireWall-1 software Unofficial
989/TCP,UDP FTPS Protocol (data): FTP over TLS/SSL Official
990/TCP,UDP FTPS Protocol (control): FTP over TLS/SSL Official
991/TCP,UDP NAS (Netnews Administration System) Official
992/TCP,UDP TELNET protocol over TLS/SSL Official
993/TCP Internet Message Access Protocol over SSL (IMAPS) Official
995/TCP Post Office Protocol 3 over TLS/SSL (POP3S) Official
1023/TCP,UDP Reserved[1]

logo Sekolah

logo Sekolah
ini adalah logo sekolah favorite di cianjur

Laman

Clock

Date, Month And Year